Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

A pályázat célja:
A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a gyártó-és termelő, mikro-, kis-és
középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése gép-és eszközbeszerzés, valamint
infrastrukturális és ingatlan beruházások révén. A pályázat célcsoportjába azok a
vállalkozások tartoznak, amelyek végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak
vállalkozásai és exportnövekedési potenciállal bírnak.
A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A pályázók köre:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások:
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Kizáró okok:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
- amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem
rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
- amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el az 1 főt;
- amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét, egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét;
- amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
- amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves
beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című
mellékletében felsorolt tevékenységekből származik (Ld. csatolmány);
- amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van
folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
Elszámolható költségek:
a)Eszközbeszerzés
- Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
- Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás
- Eszközök felszerszámozásához új szerszámok, kiegészítő berendezések
költsége
- Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzése támogatott
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
- Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építése, bővítése,
átalakítása, fejlesztése
- Új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások:
• Épületgépészeti gépek
• Ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése
• Ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás,
távhővezeték,
• A megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek
• Elektromos energiaellátás hálózata
• Eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, szennyvíztároló,
• Szellőzési, légfrissítő berendezések,
• Felvonók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk,
• Külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak
kiépítése,
• Útépítés, parkoló és kerítés építés, őrző-védő elektronikai rendszer,
informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
c)Információs technológiafejlesztés kapcsolódó hardverek beszerzése
- Hardverek, hálózati eszközök
- Telekommunikációs eszközök
- Információ/adattárolás költségei
- Hardvereszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások költsége
d) Információs technológiafejlesztés kapcsolódó szoftverek beszerzése
- Szoftverek, alapszoftverek, immateriális javak
- Testre szabás költségei, migrációs fejlesztések költségei
- Betanítás költsége
e) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége
- Kizárólag a megvalósítás helyszínén használható fel
Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek
1) Infrastrukturális és ingatlan beruházás:
• amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles
infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, abban az esetben feltétel a jogerős
építési engedély megléte;
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén legfeljebb 190.000 Ft/nm költség
tervezhető maximális költségként
• Új ingatlan esetén a tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök
hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
• Új ingatlan esetén az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó
hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni
2) Eszközbeszerzés:
• Új termelő eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a
projekt összköltségének 50%-át el kell érniük
• Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó eszköz beszerzése
tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-
át érhetik el
• Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes,
magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges
• Nem számolható el a pályázó által forgalmazott, saját maga által előállított
eszköz, szoftver, rendszer bevezetésének költségei, saját maga által nyújtott
szolgáltatás
• Nem számolható el partner és/vagy kapcsolt vállalkozástól beszerzett eszköz,
szoftver, rendszer bevezetésének költségei, nyújtott szolgáltatás
3) Egyéb feltételek:
• A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdhető.
• A pályázat benyújtását megelőző napon megkezdett projektekhez támogatás nem
igényelhető.
• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a
támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie
Támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum
10 millió Ft, maximum 100 millió Ft
Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a az
alábbiak szerint:
Terület Középvállalkozás Mikro-és
kisvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld,
Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 45% 50%
Nyugat-Dunántúl 35% 45%
Elszámolható költség felső korlátja
A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.
Kötelező vállalások:
1) Létszámtartás:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben
az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat
benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív
eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).
2) Nettó árbevétel növekedése
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben
az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.
Biztosítékok köre
Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a pályázó
biztosítéknyújtásra kötelezett, melynek fedeznie kell legalább a támogatás összegét. A
biztosíték formája lehet:
- bankgarancia
- ingatlan jelzálogjog
- garanciaszervezet által vállalt kezesség
- biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
Önrész:
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrás:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az
önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem
tartalmazó forrás minősül.
Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő
kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig
fenntartja és üzemelteti.
Előleg
A pályázati kiírás keretében legalább 20 millió Ft támogatási összeg felett igényelhető
előleg.
A pályázatok benyújtásának határideje 2014. december 31.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
Rolling Consulting Hungary E-mail: office@rollingconsulting.hu
1052 Budapest, Haris köz 6. Tel.: (36) (1) 413 79-95
www.rollingconsulting.hu Fax.: (36) (1) 413-79-96

Comments are closed.