Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat célja:
A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a mikro-, kis-és középvállalkozások
nemzetközi versenyképességének javítása hatékony külpiaci marketingtevékenység,
kiállításokon, vásárokon való megjelenés támogatása révén. A pályázat célcsoportjába azok a
vállalkozások tartoznak, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékkel
kívánnak megjelenni a külpiacokon.
A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A pályázók köre:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Kizáró okok:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
- amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem
rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
- amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a 10 főt;
- amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti évében;
- amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év
árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) nem éri
el az 50 millió Ft-ot;
- amely projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
- amely nem magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozása,
fejlesztése nem „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódik (Ld. csatolmány);
- amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van
folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás;
Elszámolható költségek:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
- Önállóan támogatható, KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként
- Beépítetlen vagy beépített terület, kiállító helyiség bérleti díja
- Kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek
- Kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége
- Területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek
b) Külföldi árubemutató szervezése:
- Önállóan támogatható, csekély összegű támogatásként
- Terembérlet díja
- Dekorációs költségek
- Technikai költségek
- Sajtótájékoztató költségei
c) Piacra jutáshoz igénybe vett szolgáltatások:
- Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
- Marketingakciók költsége
- Többször használatos marketingeszközök költsége
- Grafikai tervezési és fordítási költségek
- Tolmács igénybevétele
- Bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
d) Online megjelenés támogatása:
- Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
- Idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó domain név regisztráció,
webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás költsége
e) Tanácsadás igénybevétele:
- Önállóan nem támogatható, KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként
- Az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-a
- Nem időszakos és nem folyamatos tanácsadás költsége, nem kapcsolódhat a
vállalkozás szokásos működési költségeihez
f) Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői/tanulmányi szolgáltatás igénybevétele:
- Önállóan nem támogatható, csekély összegű támogatásként
- Piackutatása elkészítése legfeljebb 500.000 Ft értékben
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak költsége:
- Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként
- Szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő szabadalmak, védjegyek megszerzésének
költsége
- Minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek
h) Innovációs tanácsadás, innovációs támogató szolgáltatás költsége:
- Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként
- Szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatás igénybevétele
- Szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei
Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek:
- Igénybevett szolgáltatások esetében az eredeti szolgáltató helyett más szállító
alkalmazására csak a Támogató hozzájárulásával van lehetőség
- Egy támogatási kérelem keretében több országban és több vásáron való megjelenés
is támogatható
- A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdhető.
- A pályázat benyújtását megelőző napon megkezdett projektekhez támogatás nem
igényelhető.
- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási
kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie
- Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes,
magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges – kivétel külföldi kiállításon vagy
vásáron való részvétel, ahol 1 árajánlat is elegendő
- Nem elszámolható: terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és
elektronikus adathordozók, reklámtárgyak, ajándéktárgyak költsége, franchise díj,
szállásköltség
- Nem számolható el a pályázó által forgalmazott, saját maga által előállított eszköz,
szoftver, rendszer bevezetésének költségei, saját maga által nyújtott szolgáltatás
- Nem számolható el partner és/vagy kapcsolt vállalkozás által nyújtott szolgáltatás,
beszerzett immateriális javak költségei
Támogatás összege:
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3
millió Ft, maximum 7,5 millió Ft
Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a az
alábbiak szerint:
Terület,                                    Középvállalkozás                  Mikro-és kisvállalkozás
Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, DélAlföld,
Dél-Dunántúl                                   50%                                          50%
Közép-Dunántúl                              45%                                          50%
Nyugat-Dunántúl                             35%                                          45%
Elszámolható költség felső korlátja:
A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.
Kötelező vállalások:
1) Létszámtartás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben
az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat
benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív
eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).
2) Külkereskedelmi felelős kijelölése
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja vállalaton belül a
vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét. A munkakört a
fenntartási időszak végéig fenn kell tartania.
3) Piackutatás elkészítése
A pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélzott
országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló
tevékenységet megelőzően.
4) Idegen nyelvű honlap kialakítása
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen
nyelven is elérhetővé válik.
Önrész:
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrás
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az
önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem
tartalmazó forrás minősül.
Fenntartási kötelezettség:
A pályázat keretében a fenntartási időszak 3 év, mely során a pályázónak vállalnia kell,
hogy a külkereskedelmi tevékenységért felelős személy munkakörében marad,
munkaviszonyának megszűnése esetén gondoskodik a munkakör betöltéséről.
Előleg:
A pályázat keretében előleg igénylésre nincs mód.
A pályázatok benyújtásának határideje 2014. december 31.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
Érdeklődni:
Rolling Consulting Hungary E-mail: office@rollingconsulting.hu
1052 Budapest, Haris köz 6. Tel.: (36) (1) 413 79-95
www.rollingconsulting.hu Fax.: (36) (1) 413-79-96

Comments are closed.